On. 6 nov. ma. s.142 uppg. 59-63, extra  s.137 uppg. 41-42