On. 6 nov. ma. s. 142 uppg. 59-63, extra s. 137 uppg. 41-42